Friday, December 18, 2009

MINI KAJIAN TINDAKAN

Check out this SlideShare Presentation:

Friday, December 11, 2009

AKTIVITI 13: Tugasan 4 - Mini Kajian Tindakan (Kerangka Teoritikal, Konseptual dan Operasional Kajian)

Puzzle boleh didefinisikan sebagai masalah atau enigma yang menguji kepintaran orang yang menyelesaikannya. Kadang kala, puzzle juga dicipta sebagai satu bentuk hiburan atau permainan. Oleh itu, puzzle boleh digunakan sebagai salah satu aktiviti dalam proses pembelajaran pelajar kerana ianya merupakan bentuk permaianan yang menyeronokan. Pelajar akan berasa seronok untuk belajar apabila aktibviti pengajaran guru melibatkan permainan yang boleh membantu pembelajaran mereka.

Melalui aktiviti puzzle ini, ia boleh membantu merangsang daya ingatan pelajar dalam mengingati fakta dalam pelajaran. Ini kerana, sambil bermain untuk menyelesaikan masalah pelajar juga perlu mengingati fakta yang telah dipelajari bagi mendapatkan penyelesaian yang terbaik dalam tugas yang diberikan melalui aktiviti puzzle tersebut.

Selain itu, semangat kerjasama pelajar juga dapat dipupuk melalui aktiviti permainan puzzle ini kerana pelajar perlu berada di dalam kumpulan untuk bersama-sama menyelesaikan tugasan yang diberikan. Pelajar perlu bersama bergerak dan memberikan sumbangan idea untuk memastikan hasil dan penyelesaian bagi aktiviti puzzle tersebut adlah yang terbaik.

AKTIVITI 12: Tugasan 4 - Pemurnian Mini Kajian Tindakan

Kaedah kuliah atau kaedah konvensional menyebabkan ramai pelajar menjadi bosan dengan p&p yang dijalankan oleh guru. Kebosanan yang melanda diri pelajar menjadikan penyampaian tidak berkesan dan isi pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada pelajar tidak sampai sepenuhnya secara maksimum. Untuk itu, guru perlu mencari kaedah alternatif bagi menghilangkan kebosanan pelajar terhadap p&p. Kaedah yang dicadangkan adalah melalui aktiviti permainan puzzle yang dapat menarik minat pelajar dan membantu pelajar merangsang daya ingatan.

AKTIVITI 11: Tugasan 2 - Ulasan 3 Jurnal (Apa dan Bagimana Melaporkan Masalah Kajian)

JURNAL 1:
MATHEMATICS INTERVENTION: SECOND GRADE PLACE VALUE CONCEPT
Mary Ellen Schmidt
Department of Educational Theory and Practice
Ohio State University


Permasalahan kajian.

 • National Council of Teachers of Mathematics Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics and Professional Teaching Standards for Mathematics menyatakan bahawa terdapat pelajar yang masih tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan kelas intervensi perlu diadakan untuk membantu pelajar-pelajar tersebut mencapai objektif. Salah satu objektif yang dinyatakan adalah pelajar second grade seharusnya dapat menunjukkan kefahaman tentang place value. Oleh itu, kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat untuk mengetahui bagaimana penyediaan dan pengurusan intervensi yang terbaik berdasarkan objektif yang berikut;
 • Mengkaji sama ada kelas intervensi membantu meningkatkan pencapaian pelajar Gred 2 dalam konsep place value.
 • Menyediakan intervensi yang bersepadanan dengan kebolehan pelajar di dalam kelas.


JURNAL 2
ACTIVATING TEACHER’S INQUIRY: MEDIA PROJECTS FOR LITERACY LESSONS (K-8)
Francine Falk-Ross
Pace University, Pleasantville, New York.

Permasalahan kajian
 • Cabaran untuk mengubah sikap guru untuk mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pengajaran mengenal huruf.
 • Satu projek kajian tindakan dilakukan oleh sekumpulan guru dalam memahami bagaimana guru boleh mengintegrasikan media dalam aktiviti membaca dalam bilik darjah.
 • READING VOWEL DIGRAPHS.
 • Permasalahan kajian dalam projek ini ialah pelajar kurang kemahiran decoding/phonics dan mendapati pembelajaran phonic adalah sesuatu yang membosankan. Oleh itu, cabaran kepada guru adalah bagaimana untuk memotivasikan pelajar untuk mempelajari kemahiran decoding / phonics.


JURNAL 3
DIRECT INSTRUCTION WITH PLAYFUL SKILL EXTENSIONS: ACTION RESEARCH IN EMERGENT LITERACY DEVELOPMENT.
Jean M. Keaton
Kindergarten teacher, Tallahassee, Florida

Barbara C. Palmer, Karen R. Nicholas, Vickie E. Lake
Florida State University


Permasalahan kajian

Terdapat pelbagai tahap pencapaian pelajar yang mula masuk ke sekolah. Ada yang telah mengenal huruf, dan ada yang masih tidak menganal huruf. Ada yang berpendapat, guru perlu menyediakan aktiviti bagi membolehkan pelajar belajar melalui pembelajaran konstruktif. Pelajar perlu membina pengetahuan melalui penglibatan aktif dalam pembelajaran seterusnya meningkatkan perkembangan kognitif. Namun, penyelidik menyokong bahawa kanak-kanak yang ketinggalan dalam membaca dan menulis memerlukan arahan yang cepat, terus dan eksplisit.

AKTIVITI 10: Tugasan 1 - Mengenal Pasti Masalah Kajian Tindakan

Perkara yang paling penting sebelum sesuatu kajian tindakan dilakukan adalah pengenalpastian masalah atau isu. Ianya penting bagi menentukan fokus dan hala tuju kajian kerana dapat membantu pengkaji membuat perancangan tindakan dengan lebih rapi.

Menurut penulis buku Improving School Through Action Research: A Comprehensive Guide for Educators, kajian tindakan dilakukan hasil dari kehendak untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah atas dasar keprihatinan pengkaji iaitu guru berdasarkan:

Refleksi (reflection)

 • Schön (1987) menyatakan 2 jenis refleksi iaitu reflection-on-action dan reflection-in-action. Reflection-on-action merupakan refleksi individu selepas tindakan dan pemikiran berlaku. Reflection-in-action pula merupakan refleksi semasa tindakan dijalankan.
 • Killion & Todnem (1991) menambah model refleksi di atas dengan memasukkan reflection-for-action. Ia didefinisikan sebagai refleksi yang dilakukan hasil daripada reflection-on-action dan reflection-in-action.

Rearick & Feldman (1999) menjelaskan:
 • Autobiographical reflection – adalah focus kepada kajian pengkaji berdasarkan cerita, kepercayaan dan nilai serta bagaimana ianya member kesan ke atas tindakan yang mereka ambil. Guru dapat memahami bahawa tindakannya merefleksi kepercayaan dan pengalamannya (Taggart & Wilson, 2005).
 • Colaborative reflection – melibatkan pandangan pengamal kepada orang lain untuk meningkatkan kefahaman. Pengkaji perlu menganalsis dan mentafsirkan idea dan perspektif orang lain yang terlibat dalam kumpulan kolaboratif.

 • Pengkaji perlu membuat refleksi dalam terma di mana tindakan akan diambil terhadap isu atau masalah untuk dibawa ke dalam kajian secara proaktif.
 • Berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan oleh penulis, persoalan yang umum dan luas perlu dikhususkan untuk memfokus kepada tindakan dan hasil yang spesifik.
RUJUKAN:

Cher H. 2006. Improving Schools Through action Research: A Comprehensive Guide For Educators. Pearson Education, Inc, New Jersey.

Saturday, December 5, 2009

TUGASAN 1: ULASAN BUKU

Improving Schools Through Action Research: A Comprehensive Guide For Educators.
Penulis: Cher Hendricks
Tahun terbitan: 2006
Penerbit: Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio.

BAB 1: RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Dalam bab ini menyatakan pelbagai bentuk penyelidikan seperti kuantitaif, kualitatif dan kajian tindakan boleh digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berkenaan amalan pendidikan. Walaubagaimanapun, fokus dalam bab ini adalah mengenai kajian tindakan, iaitu satu kaedah yang boleh digunakan oleh pengamal untuk mengkaji dan meningkatkan amalan mereka.
Kajian tindakan diperkenalkan oleh Kurt Lewin sebagai satu proses untuk menyelidik isu di tempat kerja dan masalah sosial. Kajian tindakan asalnya sukar diterima sebagai kajian dalam pendidikan, namun kini ia digunakan sebagai cara untuk membuat kajian di dalam kelas dan dan sekolah untuk pemantapan sekolah. Kitaran proses mereflek – bertindak – penilaian dalam kajian tindakan dijelaskan. Terdapat faedah yang diperolehi melalui kajian tindakan dalam pendidikan antaranya meningkatkan profesion keguruan, menggalakkan kerjasama, dan memberi peluang kepada pengamal untuk menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan.

BAB 2: GENERATING RESEARCH IDEAS THROUGH REFLECTION
Dalam bab ini menyatakan persoalan dalam bentuk reflektif digunakan dalam proses kajian tindakan. Terdapat beberapa jenis reflektif dan ianya boleh digunakan dalam kajian tindakan antaranya melalui pengalaman lepas, reflektif melalui jurnal dan perbualan dengan rakan setugas. Reflektif bertujuan untuk mencari focus dalam kajian yang akan dilakukan. Proses refleksi bukan sahaja boleh dilakukan dalam kajian tindakan, malah ia boleh dilakukan dalam amalan harian oleh pengamal pendidikan.

BAB 3: CONNECTING THEORY AND ACTION: REVIEWING THE LITERATURE
Bab ini menerangkan langkah-langkah untuk membuat kajian kepustakaan di mana ianya satu langkah yang amat penting dalam kajian tindakan yang membolehkan kita membuat perhubungan dengan apa yang kita perolehi daripada kajian lepas dengan apa yang akan dilakukan oeh pengkaji dalam kajian tindakannya kelak. Kajian kepustakaan boleh dilakukan dengan membuat carian dalam katalog di perpustakaan dan database dalam talian (online) untuk mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian. Penilaian dan pemilihan sumber rujukan, membuat pengertian berkenaan topik dan subtopik daripada bahan rujukan perlu dilakukan. Seterusnya, penggabungan maklumat dari setiap sumber yang diperolehi dan penyusunan maklumat dilakukan untuk menjadikan penulisan adalah berkesan.

BAB 4: INITIAL PLANNING OF THE ACTION RESEARCH STUDY
Bab ini memberikan maklumat mengenai langkah-langkah dalam proses melakukan kajian tindakan yang berlaku semaca perancangan awal. Pengkaji perlu mencari perhubungan antara persoalan pertama dan kedua dalam kajian, memilih peserta yang terlibat dalam kajian tindakan, merancang intervensi yang akan digunakan dan menimbangkan cara bagaimana kajian dilakukan.
Perancangan awal dalam kajian tindakan

1) Proses dijelaskan melalui persoalan kajian yang memberi fokus kepada tindakan dan hasil (Penjelasan persoalan kajian)
• Menulis persoalan kajian utama berdasarkan kepada apa yang diperolehi dari kenyataan refleksi awal dan apa yang diperolehi dan dipelajari dari tinjauan literatur.

2) Menerangkan proses perancangan dan pelaksanaan intervensi yang akan digunakan. (Perancangan intervensi)
• Jelas intervensi yang akan digunakan dan berkaitan dengan kajian literatur. Perancangan perlu terperinci supaya guru-guru yang lain atau pentadbir boleh membaca perancangan tersebut dan dan digunakan dalam setting mereka. Adalah sangat penting untuk memasukkan intervensi dan tempoh intervensi.

3) Huraikan proses memilih peserta kajian dan penyertaan dalam kolaborasi. (Peserta yang terlibat)
• Siapa yang terlibat dalam kajian tindakan. Semua pelajar, sebuah kelas, satu kumpulan kecil pelajar, guru-guru, staf atau lain-lain. Ibu bapa juga boleh menjadi sebahagia n daripada sumber data. Perlu diingati pengkaji bukan hanya orang yang mengkaji dalam projeknya, tetapi juga merupakan peserta. Penetapan peserta kajian sangat penting agar dapat memastikan kajian ini lebih mudah untuk dikawal yang akan meningkatkan kebolehan untuk menguruskan kajian secara lebih berkesan.

4) Menyediakan aktiviti yang dipandu oleh seseorang melalui parancangan dan pelaksanaan bahagian kajian mereka (kolaborasi).
• Kemungkinan kolaborasi dengan individu di sekolah, mungkin juga rakan fakulti di universiti, atau pengajar dari lain-lain sekolah yang dirasakan boleh membantu dalam kajian.


BAB 5: STRATEGIES FOR COLLECTING DATA
Bab ini menyatakan kepentingan pemetaan sumber data untuk meningkatkan kredibiliti kajian tindakan.
• Data boleh dikumpulkan melalui 3 kategori iaitu:

1) Artifak (sesuatu yang dihasilkan oleh manusia)
Contoh artifak adalah seperti:
Student-generated ; teacher-made tests, ujian piawai, tugasan, penglibatan, projek, jurnal, penilaian kendiri dan peer review.
(Teknik ini boleh digunakan sekiranya kajian dijalankan dengan memfokuskan kepada pencapaian pelajar).

Teacher-generated; Rancangan pengajaran, jurnal guru, penilaian kendiri dan peer review.
(Teknik ini boleh digunakan oleh pentadbir yang memfokuskan kajian lebih kepada guru berbanding pelajar (contohnya menyelidik keberkesanan guru baru menguruskan program)).

Arkib (archived); Computer-generated reports, rekod sekolah dan dokumen.
(Teknik ini boleh digunakan jika ingin menggunakan rekod sekolah di dalam kajian. Pelbagai maklumat yang boleh diperolehi seperti laporan melalui komputer , kehadiran dan rekod disiplin atau skor ujian piawai yang mungkin sangat bernilai.


2) Data melalui pemerhatian (observational data)
Pemerhatian boleh membantu dalam menentukan mengapa sesuatu intervensi itu berjaya atau gagal dan bagaimana ianya mendatangkan kesan kepada kajian yang dijalankan. Contohnya seperti rakaman pemerhatian, log, senarai semak, catatan di kertas, videotape, photograf, audiotape, carta organisasi dan skala tingkahlaku. Penyelidik perlu menentukan cara terbaik untuk menggunakan pemerhatian dalam kajian tindakan. Mereka perlu pertimbangkan bagaimana data melalui pemerhatian akan digunakan dalam kajian tindakan, apa yang diinginkan melalui pemerhatian, siapa yang ingin diperhatikan dan apa peranan yang perlu dimainkan ketika pemerhatian.

3) Data inkuiri
Data inkuiri digunakan untuk mengumpul maklumat dari peserta tentang pengetahuan mereka, nilai, kepercayaan, pengalaman lepas, perasaan, pendapat, sikap dan persepsi. Dalam kajian tindakan, penyelidik juga peserta dalam membuat persepsi mengenai keberkesanan intervensi, cara intervensi boleh ditingkatkan dan juga maklum balas positif dan negatif dari intervensi. Contoh data inkuiri adalah seperti temubual, kumpulan fokus, persidangan, tinjauan atau soal selidik dan skala sikap.

BAB 6: FINAL PLANNING BEFORE IMPLEMENTATION OF THE STUDY
Dalam bab ini memerihalkan tentang etika semasa penyelidik melakukan kajian tindakan.

i. Penyelidik memerlukan kebenaran untuk menjalankan kajian tindakan sekiranya data yang dikumpul melibatkan peserta (manusia) yang akan disebarkan hasil kajian tersebut secara meluas.

ii. Sekiranya penyelidikan kajian tindakan dijalankan di sekolah atau sekolah dalam daerah (bukan kolej atau universiti) langkah pertama ialah dengan menghubungi pejabat dan bertanya berkaitan dengan proses untuk mendapatkan kebenaran bagi menjalankan kajian. Perlu sediakan kertas kerja.

iii. Semua peserta mesti bersetuju untuk dicatatkan sebagai sebahagian daripada kajian. Jika kajian termasuk juga individu yang berumur kurang 18 tahun memerlukan kebenaran daripada ibu bapa

BAB 7: STRATEGIES FOR DATA ANALYSIS
Dalam bab ini, penekanan terhadap teknik analisis data diutarakan. Antara teknik analisis data yang dibincangkan ialah:

i. Interim data analysis (analisis data sementara)
Satu proses menganalisis data secara tidak formal. Semua data yang diperlukan dilihat dan difikirkan dengan teliti seterusnya membuat penukaran atau penambahan terhadap strategi jika dirasakan perlu.

ii. Menggunakan ‘packages software’ untuk menganalisis jumlah data yang besar
Analisis statistik dalam bentuk data quantitatif, SPSS, SAS, Minitab dan Excel boleh digunakan untuk melihat perbezaan statistik dan hubungan antara data. Sekiranya ingin menganalisis data qualitatif yang mempunyai jumlah yang besar antara contoh software yang boleh digunakan seperti Nvivo, QSR N6 (formerly NUD*IST) dan ATLAS.

iii. Analisis data quantitatif: Reporting, comparing & Displaying
Data quantitatif dihasilkan melalui skor ujian, rubric-scored work (penulisan tugasan, prestasi yang ditunjukkan, projek), closes-ended self-assessment items, laporan melalui komputer, rekod sekolah, senarai semak, kertas catatan (tally sheets), skala tingkah laku, skala sikap dan closed-ended survey items. Langkah untuk menganalisis data kuantitatif yang terdiri daripada laporan, perbandingan dan data yang dipamerkan. Langkah pertama dalam proses analisis ialah dengan melihat pelbagai sumber data dan tentukan yang mana boleh dianalisis secara kuantitatif. Kemudian ikut garis panduan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh setiap jenis data yang digunakan. Dalam analisis ini data dicadangkan untuk dilaporkan dalam bentuk gambar rajah.

iv. Analisis data qualitatif : Looking for themes dan patterns (Melihat kepada tema dan corak)
Analisis data quantitatif adalah satu proses membuat atau memberikan makna dari sumber data yang boleh menerangkan/menjelaskan dalam bentuk nombor (interpreted in a number of ways). Sumber data qualitatif adalah seperti nota lapangan, logs, temubual, kumpulan fokus, persidangan, dokumen, jurnal dan open-ended items from survey, scales, penaksiran-kendiri dan peer reviews yang hanya boleh diterangkan dan digunakan untuk menjawab persoalan kajian selepas diperjelaskan. Proses ini memerlukan analisis data yang mendalam berbanding proses yang digunakan untuk menerangkan sumber data quantitatif. Shank’s menerangkan tema ini muncul adalah berkait rapat dengan apa yang berlaku sebenarnya dalam proses analisis: Tema tidak muncul secara jelas dari data. Selepas bekerja kuat dan berfikir secara kreatif maka akan wujud kesedaran dalam pemikiran pengkaji yang di sana adalah corak untuk melihat data dari pelbagai aspek.

v. Triangulating data sources and drawing conclusions from data (Sumber data triangulasi)
Teknik ini melibatkan analisis data daripada sumber atau responden yang berlainan. Analisis perbezaan tanggapan atau persepsi dari beberapa pihak yang biasanya melebihi tiga pihak adalah amat penting kerana responden yang berlainan melihat dan memberi tafsiran yang berlainan terhadap sesuatu perkara ataupun kejadian yang berlaku.


BAB 8: WRITING AND DISSEMINATING THE ACTION RESEARCH REPORT
Dalam bab ini memerihalkan bagaimana cara penulisan laporan kajian tindakan dilakukan. Dalam penulisan laporan kajian tindakan, format laporan dan isi kandungan amat ditekankan. Dapatan dalam kajian perlu disebarkan, untuk itu, penulisan laporan dapatan kajian tindakan amat lah penting.

PENILAIAN BUKU SECARA KESELURUHAN
Buku ini telah memberi penjelasan secara umum berkaitan dengan kajian dan kajian tindakan serta apa yang membezakan kajian tindakan dengan kajian-kajian yang lain. Secara keseluruhan buku ini dapat menerangkan dengan terperinci mengenai perjalanan kajian tindakan yang perlu dilalui oleh mereka yang ingin mengaplikasikannya lebih-lebih lagi sebagai seorang guru. Namun pada peringkat awal, buku ini tidak menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan model dan hanya menyarankan proses yang perlu dilalui dalam kajian tindakan yang mungkin juga berasaskan model-model yang disebutkan secara umum. Walaupun demikian, untuk proses-proses yang seterusnya terutamanya yang berkaitan dengan pengumpulan data, penganalisisan data telah diterangkan dengan terperinci. Hanya maklumat utama dicatatkan dalam tugasan ini berdasarkan apa yang difahami.

Saturday, November 21, 2009

AKTIVITI 9: Matlamat Kajian Tindakan

Objektif:
 • Menilai keberkesanan penggunaan puzzle dalam meningkatkan minat pelajar dalam subjek Sains dan Perdagangan
 • Menilai sama ada penggunaan puzzle dapat membantu pelajar memahami konsep dan istilah subjek Sains dan Perdagangan.

Persoalan:

 • Adakah penggunaan puzzle dapat meningkatkan minat pelajar dalam subjek Sains dan perdagangan?
 • Adakah penggunaan puzzle dapat membantu pelajar memahami konsep dan istilah dalam Sains dan Perdagangan?