Friday, December 11, 2009

AKTIVITI 11: Tugasan 2 - Ulasan 3 Jurnal (Apa dan Bagimana Melaporkan Masalah Kajian)

JURNAL 1:
MATHEMATICS INTERVENTION: SECOND GRADE PLACE VALUE CONCEPT
Mary Ellen Schmidt
Department of Educational Theory and Practice
Ohio State University


Permasalahan kajian.

  • National Council of Teachers of Mathematics Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics and Professional Teaching Standards for Mathematics menyatakan bahawa terdapat pelajar yang masih tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan kelas intervensi perlu diadakan untuk membantu pelajar-pelajar tersebut mencapai objektif. Salah satu objektif yang dinyatakan adalah pelajar second grade seharusnya dapat menunjukkan kefahaman tentang place value. Oleh itu, kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat untuk mengetahui bagaimana penyediaan dan pengurusan intervensi yang terbaik berdasarkan objektif yang berikut;
  • Mengkaji sama ada kelas intervensi membantu meningkatkan pencapaian pelajar Gred 2 dalam konsep place value.
  • Menyediakan intervensi yang bersepadanan dengan kebolehan pelajar di dalam kelas.


JURNAL 2
ACTIVATING TEACHER’S INQUIRY: MEDIA PROJECTS FOR LITERACY LESSONS (K-8)
Francine Falk-Ross
Pace University, Pleasantville, New York.

Permasalahan kajian
  • Cabaran untuk mengubah sikap guru untuk mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pengajaran mengenal huruf.
  • Satu projek kajian tindakan dilakukan oleh sekumpulan guru dalam memahami bagaimana guru boleh mengintegrasikan media dalam aktiviti membaca dalam bilik darjah.
  • READING VOWEL DIGRAPHS.
  • Permasalahan kajian dalam projek ini ialah pelajar kurang kemahiran decoding/phonics dan mendapati pembelajaran phonic adalah sesuatu yang membosankan. Oleh itu, cabaran kepada guru adalah bagaimana untuk memotivasikan pelajar untuk mempelajari kemahiran decoding / phonics.


JURNAL 3
DIRECT INSTRUCTION WITH PLAYFUL SKILL EXTENSIONS: ACTION RESEARCH IN EMERGENT LITERACY DEVELOPMENT.
Jean M. Keaton
Kindergarten teacher, Tallahassee, Florida

Barbara C. Palmer, Karen R. Nicholas, Vickie E. Lake
Florida State University


Permasalahan kajian

Terdapat pelbagai tahap pencapaian pelajar yang mula masuk ke sekolah. Ada yang telah mengenal huruf, dan ada yang masih tidak menganal huruf. Ada yang berpendapat, guru perlu menyediakan aktiviti bagi membolehkan pelajar belajar melalui pembelajaran konstruktif. Pelajar perlu membina pengetahuan melalui penglibatan aktif dalam pembelajaran seterusnya meningkatkan perkembangan kognitif. Namun, penyelidik menyokong bahawa kanak-kanak yang ketinggalan dalam membaca dan menulis memerlukan arahan yang cepat, terus dan eksplisit.

No comments:

Post a Comment