Sunday, November 8, 2009

TUGASAN 2: JURNALJURNAL 1:

MATEHMATICS INTERVENTION: SECOND GRADE PALCE VALUE CONCEPTS

Mary Ellen Schmdt
Ohio State University

1. Permasalahan Kajian.

 • mengkaji sama ada kelas intervensi membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam konsep place value
 • menyediakan intervensi yang bersepadanan dengan kebolehan dan pencapaian pelajar di dalam kelas.

2. Metodologi, sampel dan setting kajian.

 • sampel terdiri daripada 25 orang pelajar berkulit putih, kelas pertengahan daripada 493 orang pelajar.
 • pelajar berada di bandar kecil, majoritinya dari latar belakang keluarga yang berpendapatan sederhana.
 • pelajar telah diajar konsep placve value sebelum ini dengan menggunakan urutan pelajaran dan objektif di dalam buku teks matematik.


 • pelajar dinilai menggunakan instrument yang disediakan untuk mengetahui pencapaian pelajar.
 • pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu pelajar lemah dan pelajar yang baik pencapaiannya.
 • pusat pembelajaran dibina dengan menyediakan peluang pelajar untuk membuat aktiviti bersepadanan dengan konsep place value.
 • pelajar lemah diperkenalkan dengan aktiviti dan permainan intervensi oleh guru, diberikan pengawasan tetapi tidak menerima pengajaran secara langsung.
 • pelajar yang baik pencapaiannya diarah membuat aktiviti atau permainan yang bertujuan untuk pengayaan dengan sendiri.
 • di akhirnya, semua pelajar dinilai kembali dengan menggunakan instrument yang disediakan bagi mengetahui pencapaian pelajar setelah melakuakan aktiviti dalam kelas intervensi.


3. Pengumpulan dan analisis data.

 • pelajar lemah diberi peluang untuk membina kefahaman konsep dan kemahiran yang dipelajari melalui pengalaman intervensi. penilaian awal memberikan panduan kepada guru memilih aktiviti bersesuaian dengan pelajar.
 • pusat pembelajaran dibina dengan pelbagai aktiviti dan permainan berdasarkan konsep yang berkaitan dan kemahiran pelajaran.
 • pelajar lemah dapat menumpukan perhatian melalui pengalamannya menjalankan aktiviti dan permainan intervensi, membina makna menjadi pengetahuan dan berinteraksi dengan bahan dan pelajar lain dan membantu mereka membuat hubungkait.
 • pelajar yang baik pencapaiannya dapat diberikan aktiviti dan permainan yang mencabar untuk meningkatkan lagi kefahaman.


4. Implikasi kajian

 • pelajar lemah dapat meningkatkan pencapaian dan kefahaman melalui aktiviti yang disediakan dalam kelas intervensi.
 • pelajar yang baik pencapaiannya dapat diberikan aktiviti pengayaan dan kefahaman dalam konsep place value dapat dipertingkatkan.
 • pusat mambangunkan pusat pembelajaran matematik yang menyediakan pelbagai aktiviti yang bersepadanan dengan pencapaian pelajar dan menggalakkan pelajar aktif di dalam kelas.


JURNAL 2:

ACTIVATING TEACHER’S INQUIRY: MEDIA PROJECTS FOR LITERACY LESSONS (K-8)
Francine Falk-Ross
Pace University, Pleasantville, New York.


1. Permasalahan kajian
 • Cabaran untuk mengubah sikap guru untuk mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pengajaran mengenal huruf.
 • Satu projek kajian tindakan dilakukan oleh sekumpulan guru dalam memahami bagaimana guru boleh mengintegrasikan media dalam aktiviti membaca dalam bilik darjah.
 • READING VOWEL DIGRAPHS. Permasalahan kajian dalam projek pertama ini ialah pelajar kurang kemahiran decoding/phonics dan mendapati pembelajaran phonic adalah sesuatu yang membosankan. Oleh itu, cabaran kepada guru adalah bagaimana untuk memotivasikan pelajar untuk mempelajari kemahiran decoding / phonics.

2. Metodologi, sampel kajian, setting kajian

READING VOWEL DIGRAPHS
 • 22 orang pelajar Grade 5, daripada 2 kelas yang berbeza, hanya kira-ra 50% daripada mereka pelajar ESL.
 • Perkataan yang mempunyai kombinasi vowel ea dipilih kerana kebanyakan pelajar menunjukkan masalah dalam menyebut pekataan yang mengandungi kombinasi vowel ea.
 • Pelajar didedahkan kepada guru yang sama untuk pengenalan kepada kemahiran decoding / phonics dan mengambil pre-test dan post-test yang sama, tetapi kaedah menggunakan media adalah berlainan.
 • Sekumpulan pelajar (kumpulan A), diperkenalkan dengan pembelajaran decoding / phonics menggunakan pensil dan kertas bersama media dalam bentuk permainan dan aktiviti.
 • Pembelajaran decoding / phonics didedahkan kepada kumpulan pelajar yang lain (kumpulan B) melalui persembahan Power Point yang telah dirancang untuk membolehkan pelajar menggunakan semua deria dalam permainan komputernuntuk vowel digraph.

3. Pengumpulan dan analisis data
 • Data dikumpulkan melalui ujian yang dilakukan terhadap pelajar iaitu pre-test dan post-test yang sama.
 • Dalam pre-test, 3 daripada 11 pelajar dari kumpulan A menunjukkan tahap kecekapan di atas sasaran iaitu 70 %. Selepas 5 hari pembelajaran, di dalam post-test, 9 daripada 11 pelajar mencapai sasaran 70 % atau lebih. Dua pelajar lagi menunjukkan peningkatan 5 %.
 • Dalam pre-test, 4 daripada 9 pelajar dari kumpulan B menunjukkan tahap kecekapan di atas sasaran iaitu 70 %. Selepas 5 hari pembelajaran, di dalam post-test, 6 daripada 9 pelajar mencapai sasaran 70 % atau lebih. Tiga pelajar lagi tidak menunjukkan disebabkan tidak focus pada program.
 • Kedua-dua kumpulan diberikan kaji selidik yang tidak formal. Pelajar menyatakan computer adalah mudah untuk digunakan dan efektif sebagai alat bantu mengajar. Melalui komputer pelajaran mudah untuk dipelajari berbanding perbincangan dalam kumpulan kecil. Pelajar juga suka agar pembelajaran subjek lain diajar menggunakan computer dan audio sangat memainkan peranan.

4. Implikasi kajian
 • Dapatan kajian menunjukkan media dapat menarik perhatian dan tumpuan pelajar serta meningkatkan kebolehan membaca.
 • Media yang berbeza dapat memotivasika pelajar dengan cara yang berbeza.

JURNAL 3

DIRECT INSTRUCTION WITH PLAYFUL SKILL EXTENSIONS: ACTION RESEARCH IN EMERGENT LITERACY DEVELOPMENT.
Jean M. Keaton
Kindergarten teacher, Tallahassee, Florida
Barbara C. Palmer, Karen R. Nicholas, Vickie E. Lake
Florida State University


1. Permasalahan kajian
 • Terdapat pelbagai tahap pencapaian pelajar yang mula masuk ke sekolah. Ada yang telah mengenal huruf, dan ada yang masih tidak menganal huruf. Ada yang berpendapat, guru perlu menyediakan aktiviti bagi membolehkan pelajar belajar melalui pembelajaran konstuktif. Pelajar perlu membina pengetahuan melalui penglibatan aktif dalam pembelajaran seterusnya meningkatkan perkembangan kognitif. Namun, penyelidik menyokong bahawa kanak-kanak yang ketinggalan dalam membaca dan menulis memerlukan arahan yang cepat, terus dan eksplisit.

2. Metodologi, sampel dan setting kajian
 • Kajian dijalankan ke atas 20 orang pelajar tadika. 13 orang pelajar pendidikan biasa, 2 orang adalah Exeptional Education Students (ESE), seorang guru, seorang guru ESE dan seorang pembantu.
 • Menggunakan First-Grade Peer Assisted Learning Strategies (PALS) Program. Dalam program ini menunjukkan dengan spesifik keperluan arahan untuk pelajar tadika dan menggunakan strategi arahan terus untuk mengajar kemahiran huruf yang spesifik.
 • Pengintegrasian permainan dalam pembelajaran diteruskan bagi menarik perhatian dan minat pelajar serta memberikan motivasi kepada mereka.
 • Pelajar dipecahkan kepada 3 kumpulan iaitu A, B dan C. pengajaran dilakukan tiga kali seminggu selama 15 hingga 20 minit antara bulan Januari hingga Mac.
 • Arahan terus digabungkan dengan aktiviti bercorak hands-on untuk menggalakkan penglibatan pelajar.
 • Terdapat 5 aktiviti secara arahan terus iaitu Letter-Sound Practice, Phonological Segmentation & Blending, More Letter-Sound Practice, Sounding Out dan Reading Word Fast. Semua aktiviti ini dijalankan dengan diikuti aktiviti permainan bercorak hands-on.
 • Aktiviti permainan bercorak hands-on dijalankan untuk pengayaan setelah pelajar menguasai sesuatu kemahiran.

3. Pengumpulan dan analisis data
 • Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test.
 • Kumpulan A dan B pencapaian meningkat dalam perkembangan sight word berbanding kumpulan C.
 • Data juga dikumpulkan melalui pemerhatian.
 • Kumpulan A terdiri daripada kumpulan pelajar yang mempunyai pencapaian kemahiran dalam akademik yang tinggi. Setelah beberapa minggu, kumpulan ini menunjukkan sikap kurang minat. Seorang pelajar dikenal pasti untuk membaca secara sendirian ketika direct instruction. Namun, apabila diberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk meneroka buku baru, pelajar tadi mula menunjukkan minat untuk bersama-sama dengan ahli kumpulan.
 • Keadaan yang sama berlaku dalam kumpulan B.
 • Kumpulan C menunjukkan mereka menumpukan perhatian yang baik dalam perlaksanaan direct instruction dan mereka menunjukkan keyakinan untuk menyebut dan mengenalpasti huruf.

4. Implikasi kajian
 • Kaedah direct instruction ini membantu pelajar yang mempunyai pencapaian rendah dalam mengenalpasti dan menyebut huruf untuk meningkatkan kemahiran dan pencapaian mereka.

No comments:

Post a Comment