Tuesday, November 3, 2009

TUGASAN 3: Laporan Kolokium DPLI Januari 2009

Kajian Tindakan 1:

Aplikasi Pengubahsuaian Tingkah Laku Ke Atas Pelajar Pendidikan Khas Menggunakan Teori Pelaziman Operan.
Badrol Hisham Majid, Junaidon Abd Majid dan Hafis Mohamad Dom
Penyelia: En. Mokhtar Tahar

1. Penyataan masalah kajian
Kajian dilakukan ke atas seorang pelajar pendidikan Khas masalah pembelajaran yang bertujuan untuk mengurangkan perlakuan negatifnya dan meningkatkan tumpuannya di dalam kelas. Rakan-rakan subjek sering berasa tidak selesa dengan perlakuan negatifnya.

2. Metodologi, setting dan sampel kajian.
 • kajian dilakukan ke atas seorang pelajar masalah pembelajaran SMK Tun Tuah.
 • kajian dilakukan selama 7 minggu.
 • menggunakan kitaran fasa merancang, bertindak, memerhati dan merefleksi.
 • mingu pertama dan kedua: pengkaji membuat pemerhatian kepada subjek dan merancang tindakan yang perlu diambil.
 • minggu ketiga: pengkaji memulakan tindakan yang pertama iaitu menggunakan nasihat dan teguran.
 • minggu keempat: pengkaji menggunakan pendekatan penggunaan radio.
 • minggu kelima: pengkaji menggunakan pendekatan penggunaan alatan muzik.
 • minggu keenam: pengkaji menggunkan pendekatan dendaan (pengasingan subjek daripada rakan)
 • minggu ketujuh: refleksi dan penilaian
3.Pengumpulan dan analisis data
 • data dikumpulkan melalui pemerhatian kekerapan subjek melakukan perlakuan negatif dari pukul 7.20 hingga 10.20 pagi.
 • temubual daripada rakan-rakan subjek dan guru-guru
4. Implikasi kajian
 • perlakuan negatif subjek dapat dikurangkan melalui pendekatan dendaan.
 • melalui pendekatan penggunaan radio dan alat muzik, subjek akan mengulangi perlakuan negatifnya sekiranya penggunaan radio dan alat muzik dihentikan.
 • pendekatan nasihat dan teguran tidak berjaya mengurangkan perlakuan negatif subjek.
5. Apa yang dipelajari daripada kajian ini.
 • kajian tindakan bukan sahaja digunakan bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar, namun ia boleh digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di sekolah
 • menjadikan guru lebih kreatif

No comments:

Post a Comment